• darkblurbg
  ประชุม การเรียกเก็บกองทุนทดแทน พรบ.
  รพ.สต.26/2/2563
 • darkblurbg
  ประชุมทีมนำ HA
  5/2/2563
 • darkblurbg
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
  และวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี 7/1/2563
ยินดีต้อนรับสู่งานประกันสุขภาพและเวชระเบียน โรงพยาบาลครบุรี

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

     
ประชุม การเรียกเก็บกองทุนทดแทน พรบ.
รพ.สต.26/2/2563

Read More

ประชุมทีมนำ HA
5/2/2563

Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
และวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี 7/1/2563

Read More

อบรมศัพยภาพผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้ ครู ก
17 ธค 62

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์   
1 ประชุม การเรียกเก็บกองทุนทดแทน พรบ. 29
2 ประชุมทีมนำ HA 34
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 265
4 อบรมศัพยภาพผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้ ครู ก 64
5 อบรมเพิ่มศักยภาพหัวหน้างานประกัน 86
ผลการเรียกเก็บ   
1 เอกสารการคืนข้อมูลการเรียกเก็บต่างๆ 9
2 เอกสารจัดสรรงบประมาณ CFO เขต 60
3 คู่มือบริหารกองทุน_ปีงบประมาณ_2563 54
4 จัดสรรปี 2563 ตามมติ CFO 28
5 ผลงานที่จัดสรรผ่าน สปสช.ปี2562 8
คู่มือบัตรประกันสุขภาพ   
1 แนวทางบันทึก eclaim เรียกเก็บ 3
2 คู่มือการเรียกเก็บ Covid-19 11
3 แนวทางการโอนเงิน ปี 2563 4
4 คู่มือแนวทางการปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย 17
5 แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) 13
คู่มือจ่ายตรง อปท.  
1 กรมบัญชีกลางเรื่อง covid ฉบับ ว.130 ฉบัยที่ 2 4
2 คู่มือการเบิกค่ารักษาCOVID-19 8
3 ประชุมโครงการรักษาพยาบาลข้าราชการ 497
4 ADP ตัวใหม่สุด ขอบคุณอาจารย์คณวัชรครับ 18
5 ทาน “ผัก”เท่าไร 296
คู่มือประกันสังคม   
1 รับจัดสรรประกันสังคมเครือข่าย 30
2 การตั้งค่า SSOP 52
3 เอกสารการอบรมประกันสังคมผู้ป่วยนอก 86
4 คู่มือผู้ใช้สิทธิ์ 16
คู่มือต่างด้าว   
1 ประชุมต่างด้าว 33
2 ประชุมการรักษาพยาบาลต่างด้าว 96
3 อันตรายจาก 85
4 ประชุม คปสอ.ครบุรี 28
เอกสารการประชุม   
1 h4u in visualbox 256
2 ประชุม CFO และ Planfin 20
3 ประชุมการจัดทำ planfin ปี 2560 561
4 แนวทางRabies Vaccine 51
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง  
1 โปรแกรมเรียกเก็บค่ารักษาต่างด้าว 2
2 navicat full 3
3 rcm 25
4 Program Drgindex6 66
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน